Lê Vĩnh Tài | no. 2:8 – When she won’t stay, people will talk

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

When she won’t stay, people will talk…

.

when she won’t stay, people will talk

all those poems about her

her eyes, her hands

tightly holding onto you

.

to after rip your heart open

to take bits and pieces of herself  

and you

with her…

_____

Khi nàng không ở lại với bạn, chắc sẽ có người thầm hỏi…

sao nàng không ở lại với bạn, có người thầm hỏi

những bài thơ của nàng

hai mắt và bàn tay của nàng

giữ chặt lấy bạn

.

và sau đó nàng xé trái tim bạn

lấy cả phần nàng

và phần của bạn

mang đi…

View original post