Nguyễn Hưng Quốc | 909 TERCET – BÀI THƠ BA DÒNG (49)

SONGNGUTAITRAM

By Nguyễn Hưng Quốc, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

The moonlight soft and dreamy so much so

The uncountable widows

Now with child

Ánh trăng dịu dàng và thơ mộng đến nỗi

Làm bao nhiêu góa phụ

Mang thai

View original post