Nguyễn Thị Phương Trâm | The articulation of the murderous dark (199)

SONGNGUTAITRAM

By Nguyễn Thị Phương Trâm, Vũ Hoàng Thư phỏng dịch

 

 

Tôi xếp lại buổi tối.
 
Cứ như vậy
đắm mãi trong ngôn từ bản trạch
chẳng phải của tôi
 
Chống chọi lời đêm thầm thì nghẹt thở
những đen tối tự cõi lòng
 
Niềm sầu thảm lung linh hào nháng
ập xuống bờ vai nào phải
của tôi
 
Chẳng phải của tôi
chẳng phải của tôi
chẳng phải của tôi
nào có đâu
của tôi
không
 

 
 
 
I’m done for the night.
 
It gets like that
I’m immersed in a vernacular
that is not mine
 
Blocking out the articulation of the murderous dark
the shadows in my heart
 
The shimmering glorious sadness
on the shoulders that isn’t
mine
 
Not mine
not mine
not mine
not at all
mine
no
 
August 2021

View original post