RUDYARD KIPLING | Nếu con giữ được đức hạnh giữa đám đông (37)

SONGNGUTAITRAM

By RUDYARD KIPLING, a part translation into Vietnamese by Nguyễn Thị Phương Trâm


Nếu con giữ được đức hạnh giữa đám đông,

Hay đi với những ông Hoàng— cũng không mất phong cách bình dân,

Nếu bạn bè hay kẻ thù cũng không thể hại được con

Nếu thế gian có dựa cùng con- nhưng không quá đáng;

Nếu con có thay một phút của lòng hận thù
Bằng sáu mươi giây con chạy một quãng đường,

Địa Cầu này và những gì trong nó sẽ thuộc về con,

Và — còn hơn nữa — Con tôi, con sẽ là một người đàn ông!

***

“If you can talk with crowds and keep your virtue, 

Or walk with Kings — nor lose the common touch, 

If neither foes nor loving friends can hurt you, 

If all men count with you, but none too much; 

If you can fill the unforgiving…

View original post 29 more words