Nguyễn Thị Phương Trâm | you are a beautiful mess (26)

SONGNGUTAITRAM

By Nguyễn Thị Phương Trâm

 

you are a beautiful mess (remember that)

a collection of gorgeous brain cells

nerve endings 

you bruise (so easily)

you break 

“Doubt thou the stars are fire;

Doubt that the sun doth move;

Doubt truth to be a liar;

But never doubt I love.”*

in the darkest hour, I’m with you

doubt never the dawn.

___

ôi bạn là một mớ hỗn độn tuyệt đẹp(đừng quên)

một bộ sưu tập cân não hoa mỹ

bạn bầm tím (quá dễ)

bạn vỡ

 

“Hồ nghi người lửa là những vừng sao;

Hồ nghi rằng mặt trời di chuyển;

Hồ nghi sự thật dối trá;

Nhưng đừng bao giờ hồ nghi tình yêu của ta”

 

trong giờ tối tăm nhất, tôi bên bạn

đừng bao giờ hồ nghi sự bình minh.

 

(17/10/2020)

*W. Shakespeare

View original post