Nguyễn Thị Phương Trâm | Have you ever loved something that has been broken? (133)

SONGNGUTAITRAM

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Bạn có thương một thứ gì đã vỡ bao giờ chưa?
Chưa?
Vậy thì, bạn nghĩ bạn có quyền nhận một thứ ân cần gì ở tôi?

Tôi khác gì bạn?
Bạn sống đến bao lâu?
Bạn bao nhiêu tuổi?

Giá bao nhiêu?
Vậy thôi à?

Mấy giờ?
Không quá trễ sao?

Không?

Mong muốn của tôi chỉ là hiểu hơn ngôn ngữ của bạn.

Have you ever loved something that has been broken?
No?
Then, do you think you have the right to my kindness?

How am I different to you?
How long is your life?
How old are you?

How much?
Only that much?

What time?
It’s not too late?

No?

Understanding your vernacular is my only desire.

#songngutaitram

View original post