Lê Vĩnh Tài | as black as the ink, inside the insides of a pen (263)

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Right or wrong
Short or long
Dark or light
You write

You can’t deny
I have but a dream

Last night
A cloud of bats in flight
Upside down side up right
Dropped
The viruses
As black as the ink
Inside the insides of a pen

Write
Vigorously fearfully tonight…

Đúng hay sai
Ngắn hoặc dài
Đậm hoặc nhạt
Bạn viết

Nếu bạn biết
Tôi chỉ có một giấc mơ

Đêm qua
Có một bầy dơi
Tất cả bọn chúng đều lộn ngược
Rơi ra
Những con vi rút
Như là mực
Bên trong một cây bút

Viết
Ghê sợ và mệt mỏi đêm nay…

Lê Vĩnh Tài (263)

#songngutaitram

View original post