RUMI | Trước mặt anh em đã đến (113)

SONGNGUTAITRAM

Nguyễn Thị Phương Trâm’s Vietnamese translation of Coleman Barks’ RUMI

Trước mặt anh em đã đến
tôn tựa như trước bàn thờ.
Bao nhiêu lời nguyền trước
vỡ tan khi em thấy anh.
I came and sat infront of you
as I would at an altar.
Every promise I made before
I broke when I saw you.

Coleman Barks’ RUMI (translated February 26, 2020)

View original post